Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan erhållas av person och förbundssällskap. Ansökan om medlemskap göres skriftligen till styrelsen och erhålles efter prövning och godkännande.

 

Utträde

Utträde ur förbundet erhålles efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom uteslutning. Avgift som betalts för medlemskap återbetalas ej.

 

Uteslutning

Medlem som ej erlagt avgifter enligt årsmötets beslut, må efter styrelsens prövning, uteslutas.

Medlem som genom sitt uppträdande skadar förbudets anseende eller bryter mot dessa stadgar må av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företas till avgörande förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen, angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning av annan orsak än ej erlagd medlemsavgift ska, med angivande av orsak, delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagarbevis.

Medlem som uteslutits äger rätt att inom 14 dagar efter delgivningen överklaga beslutet genom skriftligt besvär medelst rekommenderat brev.

Överklagat beslut ska behandlas på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte där mötets beslut är slutgiltigt.

Om uteslutning verkställs har medlem rätt att få den del av medlemsavgift som ej förbrukats för innevarande år återbetald. 

 

Årsavgift

Medlem ska avlägga avgift enligt beslut av årsmötet.